Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

 

Privacyverklaring

 

Le Liry (hierna “wij”) met adres rue des Combattants 3, 6997 Erezée, Belgique, is eigenaar van de website https://www.le-liry.be
Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Le Liry gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

 

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

 

Le Liry is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website https://www.le-liry.be (hierna: “de Website”) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen  persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

 

Registratie van persoonsgegevens

 

Je kan de website https://www.le-liry.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Le Liry, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

 

De persoonsgegevens die Le Liry verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de eigenaar van Le Liry zelf. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.

Le Liry geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat Le Liry persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Le Liry mee samenwerkt (nl. op uw vraag), wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Le Liry verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

– Categorie 1 (boeking logies) : Je  e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website of via info@le-liry.be

– Categorie 2 (contactaanvraag logies) : Je  e-mailadres, boodschap bij een contactaanvraag via de Website of via info@le-liry.be en eventueel jouw verdere persoonsgegevens die u in de mail meedeelt.

– Categorie 3 (reviews) : Je e-mailadres, boodschap m.b.t. jouw evaluatie van Le Liry en eventueel jouw verdere persoonsgegevens die u meedeelt.

– Categorie 4 (persoonsgegevens van anderen) : We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.

 

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 

– Categorie 1, 2 en 4 : Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

– Categorie 3 : Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van Le Liry om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

Google Analytics

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Toelating voor verwerking

 

Als Le Liry je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Le Liry jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

 

Duur van de verwerking

 

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Profiling

 

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat geen profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt niet een profiel opbouwen over jou zodat wij je geen gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel bijgevolg op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.

 

Je rechten

 

* Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die Le Liry over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Le Liry verwijderd worden.

* Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website.
Als je de informatie van Le Liry niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven per e-mail via info@le-liry.be of per brief aan Le Liry, rue des Combattants 3, 6997 Erezée, Belgique, met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

* Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

* Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

* Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

* Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@le-liry.be, per post op het adres van Le Liry, rue des Combattants 3, 6997 Erezée, Belgique, of door gebruik te maken van het onderdeel Contact op de Website.

* Recht om klacht in te dienen

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Le Liry via info@le-liry.be Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Beveiliging

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.le-liry.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang tot gegevens

 

In voorkomend geval delen we enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

 

Copyright

 

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Le Liry.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

 

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: april 2019